Ιστορικό

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον σας στο κέντρο μας.
We would like to thank you for your interest in our centre.

Εδώ θα μας δώσετε κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση του παιδιού.

Here you will give us some information which is useful for the evaluation of the child